info W związku z ogłoszonym 22 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu ochrony i promocji zdrowia Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

info 

W związku z ogłoszonym 20 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

>>ogłoszenie<<

 

info 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

>>ogłoszenie<<

 

plakat

Kampania pod hasłem "Mam czas rozmawiać" o charakterze edukacyjno -profilaktycznym, skierowana do rodziny wielopokoleniowej.

>>informacja prasowa<<

info

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańców naszego regionu.

plakat
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.