Rekrutacja

do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu

na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna

  1.  Rozdz. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
  2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942).
  3.  Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

 

Do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum (obwód gimnazjum to cała Gmina Rudziniec). W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w gimnazjum, rodzice składają zgłoszenie do 15.04.2016 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Rudziniec magą zostać przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, ustalił Śląski Kurator Oświaty w załączniku nr 1 do postanowienia nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określiła § 2 uchwały nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

KRYTERIA

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Średni wynik sprawdzianu po kl. VI szkoły podstawowej

90-100% - 3 pkt

80-89% - 2 pkt

70-79% - 1 pkt

1-3

Kopia zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po kl. VI szkoły podstawowej

2

Świadectwo z wyróżnieniem

3

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na terenie Gminy Rudziniec

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

4

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do gimnazjum

1

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Wzory zgłoszenia i wniosku wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu http://zsprudziniec.szkolnastrona.pl/gim/index.php?p=m&idg=zt,192,193 lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu

 

Zapraszamy do Naszego Gimnazjum