Termin składania wniosków: do dnia 9 marca br.
 
 
 

Mając na uwadze konieczność ograniczenia zanieczyszczenia w gminie, podjęto decyzję o pozyskaniu dofinansowania i udostępnieniu w 2018 r. i latach następnych wsparcia dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowe i ekologiczne urządzenia.

Każdy Inwestor w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może ono przekroczyć wartości 8 000 zł.

 

Dofinansowanie będzie realizowane poprzez:

  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych na kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły gazowe.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na ogrzewanie elektryczne.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły na biomasę, w tym pelet, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

 

Inwestor będzie mógł pozyskać wsparcie na: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury.

Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła w okresie co najmniej 5 lat                  od jego uruchomienia.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie  złożenie Wniosku zgodnie z harmonogramem naboru. Informacja o otwarciu i zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej Gminy oraz  tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

 

 Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na przełomie stycznia – lutego 2018r.

 

Zakup pieca z dofinansowaniem będzie możliwy po podpisaniu umowy

mieszkaniec -gmina.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady udzielania dotacji w Gminie Rudziniec na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określa >Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r.<

Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do Wójta Gminy Rudziniec w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego udzielenie dotacji dotyczy.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji w wersji edytowalnej do pobrania >tutaj<

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na określonych Rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzorach ofert. Rozporządzenia określają również wzory umów oraz sprawozdań. Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Zleceniobiorca<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Operator projektu<<

>>Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie - Operator projektu<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<