Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że przetwarza dane osobowe wpisane w deklaracji w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26. Podanie danych osobowych celem zamieszczenia ich w zbiorze wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Urzędzie Gminy Rudziniec, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań.
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 2134). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych podanych we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Wójt Gminy Rudziniec, z siedzibą w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane.
Ponadto osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych osobowych wynika z uchwały nr XXX/268/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec oraz uchwały nr IV/47/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032”.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie administratorowi danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wniosek o włączenie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie administratorowi danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Oświadczenie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku.
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

 

 

 

Gospodarka nieruchomościami

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego