Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

>>ogłoszenie<<

>>projekt uchwały<<