Zawiadamia się, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach, przy ul. Parkowej 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 kwietnia 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie w sprawie obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec za 2016 rok.
 7. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2016 rok.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudziniec.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 15. Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.
 16. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 17. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie posiedzenia.