W 2017 r. Urząd Gminy w Rudzińcu przeprowadzi wśród mieszkańców Gminy ankietyzację dotyczącą zapotrzebowania gospodarstw domowych w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, zabudowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych, termoizolacji obiektów. Na podstawie zebranych danych opracowany zostanie Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Rudziniec. Opracowanie tego dokumentu pozwoli zaplanować w przyszłości przedsięwzięcia na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców. Ponadto opracowany Program pozwoli Gminie czynić starania o pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na poprawę efektywności energetycznej budynków.

W 2018 r. planujemy przystąpić do realizacji Programu Ograniczania Emisji na terenie Gminy Rudziniec. 

Jednocześnie informujemy, iż 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przegłosował uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która będzie dotyczyć wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia, tzn. na ogrzewanie budynków, ogrzewanie wody, przygotowanie posiłków, a więc:

 • mieszkańców,
 • prowadzących działalność gospodarcza (kotły o mocy do 1 MW),
 • właścicieli budynków wielorodzinnych,
 • spółdzielnie, wspólnoty,
 • samorządy lokalne.

Od 1 września 2017 roku każdy nowy kocioł powinien spełniać normy emisyjne minimum klasy 5 (posiadać certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub wymogi ekoporojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).

Dla pozostałych kotłów  niespełniających norm emisyjnych zamontowanych przed 1 września 2017r. wprowadzono daty graniczne w zależności od wieku użytkowanego kotła:

 • kocioł eksploatowany powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki znamionowej należy wymienić do końca 2021 r.;
 • kocioł użytkowany od 5 do 10 lat od daty produkcji powinien być wymieniony do końca 2023 r.
 • kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji należy wymienić do końca 2025 r.;
 • kocioł klasy 3 i 4 powinien być wymieniony do końca 2027 r.
  Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów:

- kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt

- kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt

- kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojket

lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.  
W obszarze stosowania odpowiednich paliw stałych uchwała zakazuje od 1 września 2017 r. używania paliw, których spalanie powoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, tj.:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) biomasy stałej (drewno, pellet, słoma itp.), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Stosownie do art. 334 Prawa ochrony środowiska „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł        (art 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

>>Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć<<