Zawiadamia się, iż w dniu 16 maja 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie tematyki związanej z promowaniem rodzicielstwa zastępczego przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie       w Gliwicach.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 kwietnia 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016".
 8. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Rudziniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie posiedzenia.