Zawiadamia się, że w dniu 19 września 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie ogólnych zasad działania klastra energii oraz korzyści wynikających z jego utworzenia i certyfikacji.
 5. Projekt uchwały w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/272/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.) na rok 2018".
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2022.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie posiedzenia.