Zawiadamia się, iż w dniu 21 września 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 7. Uchwała w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/272/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2022.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie posiedzenia.