Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec

 

31 grudnia 2017 r. kończy się okres obowiązywania dotychczasowej umowy zawartej z firmą Remondis Gliwice Sp. z o. o. na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec.

Obecnie kosze na odpady są własnością firmy Remondis, która po wygaśnięciu   umowy zabierze swoje pojemniki.

Każda zmiana firmy obsługującej wywóz odpadów zawsze była bardzo dużą niedogodnością i wywoływała zamieszanie związane z wymianą pojemników. Aby uniknąć tych uciążliwości dla mieszkańców, zgodnie z wnioskami, zakupiliśmy nowe pojemniki, które będą użyczone mieszkańcom, a po upływie 3 lat staną się Waszą własnością. 

W listopadzie 2017 r. Urząd Gminy w Rudzińcu za pośrednictwem pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przekaże Państwu nowe pojemniki na odpady zmieszane. Warunkiem otrzymania pojemnika jest podpisanie w dniu dostawy umowy użyczenia (wzór umowy na stronie internetowej www.rudziniec.pl  w zakładce Ochrona środowiska – Gospodarka odpadami: link).

Mieszkańcy zostaną wyposażeni w pojemnik lub pojemniki w zależności od ilości osób wykazanych w deklaracji (50 litrów na osobę). Przekazane pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych.

Do nowego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec przystąpiły trzy firmy. Niestety. Najtańsza oferta z roczną  kwotą po zaokrągleniu 1 320 788 zł jest o ponad 227 tysięcy zł wyższa w porównaniu z bieżącym rokiem, co wiąże się z koniecznością podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 12 zł , gdy odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 30 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

Przypomnę, że obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio 11 zł i 25 zł, dla porównania w 2015 roku kwoty wynosiły  12 zł  i 20 zł.

Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku. Stawka jest  wysoka, ale porównywalna z ostatnio rozstrzygniętymi przetargami w okolicznych gminach, bowiem w większości gmin znacznie wzrosły opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Firmy wywozowe, wysokie ceny oferowane w przetargach tłumaczą wzrostem cen przekazywania odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem  ilości odbieranych odpadów zmieszanych.

Odpady komunalne, w każdej ilości, są i będą wywożone z dotychczasową częstotliwością.

 

W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu 32 4000783