Zawiadamia się, że w dniu 21 listopada 2017 r., godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy,Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa,w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2018 rok.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
  6. Przedstawienie uwag i opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w zakresie jej działania.
  7. Przedstawienie uwag i opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie jej działania.
  8. Sformułowanie przez członków Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy opinii na temat projektu budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok celem przedłożenia Wójtowi Gminy Rudziniec.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.