Zawiadamia się, iż w dniu 21 grudnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 1. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Chechło, Kleszczów, Pławniowice, Słupsko.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2018.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie posiedzenia.