Zawiadamia się, iż w dniu 28 grudnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 grudnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Rudziniec.
 9. Odczytanie opinii na temat projektu budżetu na 2018 rok Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.
 10. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne.
 12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie posiedzenia.