Przypominamy przedsiębiorcom  prowadzącym  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  iż z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia  oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w  roku 2018.

Opłatę  w  należnej  wysokości  wnosi się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo – wg rodzajów aktualnych zezwoleń ze wskazaniem rodzaju opłaty - na rachunek bankowy Urzędu: 

Orzesko-Knurowski B.S.O/Toszek nr 32 8454 1024 2008 0041 4588 002.

Wzór oświadczenia za rok 2017 można pobrać  <tutaj>

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.:


  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487).   

  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487),  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.