Informuje się, że w 2017 roku upłynął termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w przypadku upływu terminu ważności. O wymianę należy wystąpić osobiście (wniosek i jedno aktualne zdjęcie), nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu do organu dowolnej gminy na terytorium RP lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.


Wniosek w postaci elektronicznej winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie załatwimy między innymi żadnych spraw w urzędach, sądach, bankach oraz na poczcie w przypadkach wymagających weryfikacji tożsamości. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia do wyjazdu za granicę do państw uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Bez ważnego dowodu osobistego nie można również zawrzeć związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data ważności dokumentu jest określona na dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego, w prawym dolnym rogu).