Zawiadamia się, żewdniu 22 maja 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rudziniec,
w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec
 5. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Gliwicach do ceny 1 m3  wody.
 6. Projekt uchwały dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 7. Projekt uchwały dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/404/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec
 9. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec"
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec
  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec
  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie posiedzenia.