Zawiadamia się, że w dniu 24 maja 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 maja 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016. 239 z późn. zm.) na rok 2017”.
 7. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 8. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 9. Uchwała w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec
 10. Uchwała w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Gliwicach do ceny 1 m3  wody.
 11. Uchwała dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 12. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/404/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec
 14. Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec"
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec
  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec
  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie posiedzenia.