Zawiadamia się, że w dniu 18 czerwca 2018 r., godz. 15.45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla terenu położonego w Bycinie.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla terenu położonego w Bycinie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/427/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudziniec na stałe obwody głosowania.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudziniec.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie posiedzenia.