Zawiadamia się, iż w dniu 21 czerwca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 czerwca 2018 r.
 4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 5. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla terenu położonego w Bycinie.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla terenu położonego w Bycinie.
 8. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/427/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rudziniec na stałe obwody głosowania.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudziniec.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 17. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie posiedzenia.