info   

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin realizacji zadania: 16.08.2018 r. - 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<