info

W związku z ogłoszonym 22 czerwca 2018 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<