info

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: "wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

>>informacja<<