Zawiadamia się, że w dniu 24 lipca 2018 r., godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec".
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
6.Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec.  
7.Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudziniec.
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
11.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie posiedzenia.