Zawiadamia się, iż w dniu 26 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

1.Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lipca 2018 r.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5.Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
6.Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
7.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec".
8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
9.Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec.
10.Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11.Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudziniec.
12.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
13.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
14.Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie posiedzenia.