W dniu 20.03.2018 Gmina Rudziniec podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  dwie umowy o nr 21/2018/65/OW/ot/U i 22/2018/65/OW/ot/U częściowego warunkowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rudziniec w roku 2014 i 2015 roku na realizację Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rudziniec – etap IV i V. Na mocy w/w umów Gmina Rudziniec uzyskała zgodę dysponenta środków, tj WFOŚiGW w Katowicach na wykorzystanie umorzonej części pożyczek pozostających do spłaty w sumarycznej kwocie 178 417,21 PLN na dofinansowanie nowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec – etap III-2”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018. Wartość całkowita zadania wyniosła 772 717,88 PLN, z czego 178 417,21 PLN to wyżej wspomniane środki WFOŚiGW w Katowicach natomiast pozostała część w kwocie 594 300,67 PLN stanowiły środki budżetowe Gminy Rudziniec. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwiła wykonanie 887,55 metrów kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz jednej przepompowni ścieków dzięki której możliwe było podłączenie 6 budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej działającej na terenie miejscowości Rudziniec.