Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach

Logo RPO

W dniu 14.05.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach”
Zakres projektu obejmował kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu mieszczącego się w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11. W ramach termomodernizacji wykonano następujące prace budowlane:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic stykających się z gruntem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja systemu ogrzewania obejmująca: wymianę źródła ciepła - kotła węglowego na gazowy dostosowany do
spalania gazu płynnego wraz z automatyką, wymianę grzejników żeliwnych i stalowych na nowe, wymianę orurowania z rur
stalowych na nowe ze stali nierdzewnej, wymianę armatury,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali widowiskowej,
- wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne LED.
Zastosowane w przedmiotowym projekcie rozwiązania termomodernizacyjne są zgodne z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony ich użytkowników, przedstawiają optymalny stosunek jakości do ceny, są efektywne pod względem energetycznym oraz najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki różnicy emisji szkodliwych gazów do powietrza pomiędzy chwilą obecną a stanem docelowym, przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem ekologicznym projektu będzie redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych CO2. Projekt realizuje cele klimatyczne Strategii Europa 2020 i wypełnia cele strategii krajowej i regionalnej w tym obszarze.
Całkowita wartość projektu zrealizowanego w latach 2018 - 2019 wyniosła 1 763 188,54 PLN z czego wartość wydatków kwalifikowalnych: 699 875,28 PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 594 893,98 PLN.

 

Plakat 9