20 lipca 2017 została podpisania umowa na dofinansowanie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Tytuł projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie dokumentu, który będzie stanowił podstawę do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Na etapie opracowywania Strategii Gminy Rudziniec zostały zidentyfikowane zarówno zjawiska kryzysowe, jak również obszary zdegradowane, dlatego też dokument ten dokona doprecyzowania konkretnych działań i przedsięwzięć, które zyskają szansę na wdrożenie.

Szansę, która może zostać wzmocniona poprzez zarówno możliwość skorzystania z funduszy unijnych, jak również premii pochodzącą z budżetu państwa. Podstawą opracowania przedmiotowego dokumentu jest szeroko zakrojona współpraca pomiędzy mieszkańcami, ekspertami oraz pracownikami Urzędu Gminy.

Współpraca wszystkich Interesariuszy przedsięwzięcia uczyni możliwym realizację procesu wdrażania zmian, które swym zasięgiem obejmą całą Gminę w poszczególnych jej obszarach funkcjonalnych począwszy od aktywizacji społeczności lokalnej poprzez podnoszenie kompetencji, likwidację obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie przedsiębiorczości, rozbudzenie zainteresowania Gminą i jej możliwościami pośród potencjalnych inwestorów, w tym i takich którzy zagospodarują deficytowe sfery usług i rzemiosła, zasilą sferę małych i średnich przedsiębiorstw oraz zechcą wypromować walory turystyczno – krajobrazowe Gminy Rudziniec.

Dobrze opracowany Lokalny Program Rewitalizacji w połączeniu ze Strategią Gminy Rudziniec na lata 2016-2022 mają szansę stać się drogowskazami ukierunkowującymi na priorytetyzację realizacji poszczególnych inwestycji.

Wartość wnioskowanego projektu: 19 900,00 zł

Dofinansowanie: 17 910 zł

Źródło dofinansowania: 85% ze środków Unii Europejskiej, Fundusz Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) oraz w 15 % z budżetu państwa.

Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich,

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Projekt: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”