PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - „Wyposażeni we właściwe kompetencje pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie – cykl szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Rudziniec”

logo

Drugi projekt złożony przez Gminę Rudziniec w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod tytułem „Wyposażeni we właściwe kompetencje pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie - cykl szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Rudziniec” został wybrany do dofinansowania.

Wartość projektu to 80 000 PLN, z czego wysokość dofinansowania stanowi kwotę w wysokości 50 904,00 PLN.

W ramach przedsięwzięcia zostały zaplanowane do realizacji następujące szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – certyfikacja i recertyfikacja - dla przedstawicieli jednostek OSP;
  • Szkolenie z zakresu kierowania ruchem, jak również odnowienie uprawnień z tego zakresu;
  • Szkolenie z zakresu ster – motorzysta;
  • Szkolenie z zakresu konserwatora sprzętu ochrony układu oddechowego wraz z zakupem specjalnych ubrań oraz transportem i zakwaterowaniem w miejscu realizacji szkolenia;
  • Zakup fantoma na potrzeby realizacji szkoleń.

Celem operacji jest aktywizacja społeczności lokalnej ukierunkowana na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rudziniec, jak i pozostałych gmin zlokalizowanych na obszarze LGD poprzez wyposażenie przedstawicieli OSP w wiedzę i umiejętności do obsługi sytuacji kryzysowych, czy też imprez masowych.

Kolejnym celem operacji jest ukształtowanie postaw proekologicznych, wykorzystywanie zasobów lokalnych, jak również otwarcie jednostek na nowe zasoby wiedzy, umiejętności, nowe doświadczenia oraz realizację współpracy w trosce o zdrowie i życie jednostek – mieszkańców LGD oraz działających na tym obszarze przedsiębiorców i przebywających turystów.

plakat