Miło nam również poinformować, iż do dofinansowania, w ramach przedmiotowej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zostały wybrane dwa projekty złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach pod tytułami: „Noc żywiołów” – wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 67 571,01 PLN z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 42 995,43 PLN.

W ramach przedsięwzięcia zostały wdrożone działania umożliwiające przygotowanie i realizację imprezy markowej, która dostarczyła mieszkańcom Gminy Rudziniec niezapomnianych wrażeń zarówno kulturalnych, jak również wizualnych, bowiem zakończenie imprezy zostało uświetnione pokazem laserowym.

Dobór atrakcji, jak również wykonawców był ukierunkowany na dostarczenie dużej dawki dobrej zabawy i wrażeń dla przedstawicieli różnych grup wiekowych. Podczas realizacji imprezy zgodnie z założeniami projektu zostały również przeprowadzone warsztaty dla przedstawicieli grup defaworyzowanych pt. „Dziś zabawa, jutro tanecznym krokiem w dorosłość – jak napisać dobre CV i zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, by zostać przyjętym”.

Warto dodać, iż na tydzień przed realizacją przedsięwzięcia na terenie Gminy Rudziniec został zrealizowany plener malarski przez przedstawicieli Stowarzyszenia Silesia Tak Art, którzy byli zachwyceni zarówno zabytkami architektonicznymi, przyrodą, jak również niezwykłą gościnnością mieszkańców Gminy Rudziniec. Część powstałych podczas pleneru prac została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach, a te zabrane przez artystów będą stanowiły najlepszą wizytówkę naszej Gminy podczas wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie Silesia Tak Art. na obszarze całego kraju, a i nawet zagranicą.

Wnioski z realizacji projektu – projekty, to działania, które stanowią pomost łączący pokolenia, przedstawicieli różnych grup zawodowych, grup zainteresowań, jak również reprezentantów różnych organizacji – by wspólnie dostrzec, czy też wypracować nową jakość jutra, nową lecz zakorzenioną w tradycji wczoraj i dziś !

 

„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w celu zwiększenia oferty kulturalnej w Gminie Rudziniec” – wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 50 000 PLN z czego wartość dofinansowania stanowi kwotę w wysokości 31 815 PLN.    

GOK Rudziniec jest miejscem integrującym środowisko lokalne, miejscem spotkań, imprez kulturalnych, warsztatów rękodzielniczych. Miejscem, w którym na co dzień ćwiczą różnorodne zespoły muzyczne i taneczne. W związku z tym dostępny w chwili obecnej sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy jest niewystarczający, brakuje odpowiedniego sprzętu do warsztatów rękodzielniczych, a i jakość występów mażoretek ze względu na brak odpowiednich strojów jest niższa od możliwej do uzyskania.

Przewidziane w ramach projektu zakupy w rodzaju oświetlenia, nagłośnienia, strojów dla mażoretek czy też narzędzi dla rękodzielników w znacznym stopniu poprawią wartość organizowanych imprez, a także będą służyły grupie młodzieży grającej w zespole rockowym i tańczącej w zespole mażoretek.  

Ze względu na ochronę środowiska w ramach oświetlenia zostaną zastosowane żarówki energooszczędne, a stroje dla mażoretek zostaną wykonane z materiałów ekologicznych.

W celu wzmocnienia kapitału społecznego, prezentacji produktów zrealizowanej inwestycji planuje się zorganizowanie spotkania, podczas którego wystąpi zespół rockowy oraz mażoretki, a na zewnątrz budynku – siedziby GOK- u zostaną zrealizowane warsztaty proekologiczne. Na potrzeby warsztatów dokonany zostanie zakup namiotów wystawienniczych.

I znów projekt stanowi pomost łączący pokolenia, przedstawicieli różnych grup, w odniesieniu do tego przedsięwzięcia jest to Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Bojszowa. Ale tak naprawdę produkty projektu będą służyły wszystkim mieszkańcom Gminy Rudziniec, jak również przebywającym na jej obszarze gościom.

Czy mamy pomysły na kolejne projekty ?

Oczywiście i stanowią one odpowiedź na potrzeby i wnioski mieszkańców Gminy Rudziniec.