Gmina Rudziniec w 2010 roku zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie", na które w 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wniosek znajdował się na liście rezerwowej i w lipcu 2015 roku został wybrany do dofinansowania. W dniu 11 września 2015 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 69 704,63 PLN co stanowi 51,44% wydatków kwalifikowanych zadania. Pozostałą część wydatków stanowią środki budżetowe Gminy Rudziniec oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość zadania ogółem wyniosła 151 034,97 PLN.

Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego. Rzeczowy zakres robót budowlanych wykonanych w 2010 roku obejmował termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie wraz z modernizacją systemu grzewczego. Przedszkole to obiekt o konstrukcji murowanej jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony. Ściany są murowane z cegły pełnej o grubości 38 cm. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie obejmowała:

 • ocieplenie ścian,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymianę części okien oraz drzwi wejściowych,
 • wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • kanalizację deszczową,
 • modernizację systemu grzewczego.

Ściany zewnętrzne zostały ocieplone metodą lekko-mokrą z zastosowaniem styropianu grafitowego grubości 12 cm. Stropodach został ocieplony styropapą grubości 15 cm, dach został pokryty papą termozgrzewalna 5,6 mm. W ramach projektu wymieniono także stolarkę okienną w piwnicy (okna w pozostałej części budynku wymieniono wcześniej), wymienione zostały także drzwi wejściowe stalowe na nowe ocieplane. Ponadto w ramach projektu wykonano także izolację przeciwwilgociową i cieplną piwnic, kanalizację deszczową wokół budynku, jak również odtworzono instalację odgromową.

Źródłem ciepła jest węglowa kotłownia lokalna w pomieszczeniu piwnicy budynku dla potrzeb instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej W ramach projektu zamontowano kocioł o mocy 20 kW z automatyką pogodową i zasobnikiem na paliwo. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania wykonana została jako wodna, pompowa z rur miedzianych; grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi.

Przedsięwzięcie przyczyniło się do:

 • zwiększenia efektywności gospodarowania energią,
 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
 • poprawy jakości powietrza,
 • poprawy warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym,
 • poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Rudziniec.

W wyniku realizacji projektu uzyskano:

 • zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 w ilości 0,09 ton/rok
 • zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 w ilości 12 ton/rok
 • zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów w ilości 0,17 ton/rok
 • zapotrzebowanie budynku na energię cieplną w ilości 21,81 MWh/rok
  Loga: Program regionalny, śląskie pozytywna energia, unia europejska