Nowe obowiązki Punktów Skupu Surowców Wtórnych

 


Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Rudziniec w roku 2019

Harmonogram wywozu odpadów dla posesji o utrudnionym dojeździe na rok 2019

 


 

Uchwała nr XIV/103/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XV/116/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XIV/103/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Przypomnienie o terminach płatności

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach do:

- 15 czerwca danego roku, za pierwsze półrocze, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 grudnia danego roku, za drugie półrocze, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłaty można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub przelewem na konto gminy – numer rachunku bankowego: 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029.

 


>>Wzór umowy użyczenia pojemnika<<


 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 Informujemy, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.  32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z art 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw;

4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem realizacji obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289);

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.  

 

 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


PUNKT czynny jest w czwartki w godz. od 7:30 do 17:30 


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów: 
 
 
 
Lp. Rodzaj odpadów Instalacje (nazwa, adres) Rodzaj instalacji

1

Odpady niesegregowane

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 199 G

 

REGIONALNA

2

Odpady ulegające biodegradacji

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry

 

REGIONALNA

3

Odpady niesegregowane

MPGK Sp. z o.o.,41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

 

REGIONALNA

4 Odpady niesegregowane Landeco Sp. zo.o.,41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 4

REGIONALNA

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.