Wójt Gminy Rudziniec przypomina wszystkim mieszkańcom o ustawowym BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

>>ulotka<<

 

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania

 

NIE TRUJ ! Przypominamy o uchwale antysmogowej  !

 

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa , która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy 5 lub ECODESIGN.

Przypominamy najważniejsze terminy:

  • Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Używaj tylko opału dobrej jakości

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania: węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliwa, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, wilgotnego drewna.

Posiadacze tzw. kopciuchów mogą skorzystać z dofinansowania.

Dotacje na modernizację systemu grzewczego oferuje m.in. rządowy program „Czyste powietrze”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

 

Również Gmina Rudziniec dofinansowuje wymianę pieców w wysokości  50% jednak nie więcej niż 8000 zł  

https://www.rudziniec.pl/ochrona-srodowiska-rudziniec/program-ogarniczania-emisji

 

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze” jest  możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie. Warunek jest taki, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Można tez skorzystać z ulgi  termomodernizacyjnej, która  polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.(należy odjąć wszelkie dotacje). Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 tys. zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym na wymianę pieca.

NIE TRUJ ! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !

Od 2021 r. zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której właściciele lub zarządcy budynków będą musieli zgłaszać informacje na temat posiadanego źródła ciepła.

Ten, kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale antysmogowej podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa---infografiki

 


 
 
 

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.     32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec umowy;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Programu;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu,

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić zawarcia umowy;

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.