Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec umowy;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu, chyba, że dane będą niezbędne ze względu na prowadzone postępowania administracyjne, cywilne lub karne;

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy i udzielenia dofinansowania.. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych, możemy odmówić zawarcia umowy. Żądani usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania albo przenoszenia danych będzie skutkowało wykluczeniem z Programu, a jeśli dofinansowanie zostało udzielone – żądaniem zwrotu udzielonego dofinansowania w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonym od  dnia udzielenia dofinansowania.

10) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.  

 

 


Regulamin Realizacji Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec na rok 2019

Załączniki do regulaminu

 


 

Lista firm biorących udział w spotkaniu informacyjnym 21.05.2015 r 

 

 


Informacja dotycząca wyników losowania inwestorów  „Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków  w Gminie Rudziniec” w roku 2019

 

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady odbyło się losowanie Listy Inwestorów i Listy Rezerwowej na rok 2019 spośród osób, które do 31 grudnia 2018 r. złożyły wnioski z terminem realizacji w 2019 r.

Do osób znajdujących się na Liście Inwestorów skierowane zostaną w najbliższym czasie pisma z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w roku 2019. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią otrzymanego pisma  i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rudzińcu wszystkich dokumentów wymienionych w piśmie w wyznaczonym terminie. Osoby, które nie odpowiedzą w wyznaczonym w piśmie terminie, zostaną wykreślone z Programu. W przypadku wątpliwości Inwestora w zakresie wywiązania się w terminie z budowy przydomowej oczyszczalni, można wypełnić dołączone do pisma oświadczenie o przeniesienie wniosku na rok  2020 – wówczas jednak wniosek taki  podlega ponownej procedurze losowania na listę inwestorów.

Osoby znajdujące się na Liście Rezerwowej sukcesywnie, w miarę zwalnianych miejsc na liście Inwestorów, będą według kolejności umieszczane na liście Inwestorów.


Z Aktualną listą Inwestorów na rok 2019 można zapoznać się tutaj.

Z Aktualną listą Rezerwową na rok 2019 można zapoznać się tutaj.