Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Wnioskodawców jest Urząd Gminy w Rudzińcu 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26 .

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Wnioskodawcy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Regulamin realizacji "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 -2020

Załączniki do regulaminu

 


 

Lista firm biorących udział w spotkaniu informacyjnym 21.05.2015 r 

 

 


Informacja dotycząca wyników losowania inwestorów  „Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków  w Gminie Rudziniec” w roku 2018

 

Na podstawie § 2 ust 14 Regulaminu realizacji „Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec” w roku 2018 informuję, że w dniu 23 stycznia 2018 roku na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyło się losowanie Listy Inwestorów i Listy Rezerwowej na rok 2018 spośród osób, które do 31 grudnia 2017 r. złożyły wnioski z terminem realizacji w 2018 r.

Zgodnie z § 2 ust 15 Regulaminu realizacji „Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec” w roku 2018 w pierwszej kolejności na Liście Inwestorów znalazły się osoby, które znajdowały się na Liście Rezerwowej w roku 2017.

Do osób znajdujących się na Liście Inwestorów skierowane zostaną w najbliższym czasie pisma z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w roku 2018. Osoby, które nie odpowiedzą w wyznaczonym w piśmie terminie, zostaną wykreślone z Programu. W przypadku wątpliwości Inwestora w zakresie wywiązania się w terminie z budowy przydomowej oczyszczalni, można wypełnić dołączone do pisma oświadczenie o przeniesienie wniosku na rok 2019 lub 2020 – wówczas jednak wniosek taki  podlega ponownej procedurze losowania na listę inwestorów w latach następnych.

Osoby znajdujące się na Liście Rezerwowej sukcesywnie, w miarę zwalnianych miejsc na liście Inwestorów, będą według kolejności umieszczane na liście Inwestorów.


Z Aktualną listą Inwestorów na rok 2018 można zapoznać się tutaj.

Z Aktualną listą Rezerwową na rok 2018 można zapoznać się tutaj.


 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków