W dniu 23 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów w skład zespołu dokonującego szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania wchodzi:

1) przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku lub powiadomienia.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Nadleśnictwo Rudziniec, jako zarządca Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” informuje, że zgłoszenie szkód na obszarze obwodów łowieckich nr 85 (opolski) oraz 107 (śląski) należy kierować na adres:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec

 


1. Złożenie w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkody wniosku o szacowanie szkód wyrządzonych:

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

przy wykonywaniu polowania.

 

Wniosek o szacowanie szkód

 

2. Szacowanie szkody składa się z:

oględzin;

szacowania ostatecznego.

 

3. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 

4. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku zespół składający się z: sołtysa danej miejscowości (przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy), przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda dokonuje oględzin.

Z oględzin sporządzany jest protokół.

 

5. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić gminę, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół.

 

6. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

7. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

8. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na pisemny wniosek w szacowaniu szkód może brać udział przedstawiciel izby rolniczej.

 

9. Nadleśniczy ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji. Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

10. Strona niezadowolona z decyzji może w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH NR 85, 107 W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA RUDZINIEC OHZ LP „GAJDOWE”

 

Dla obwodów łowieckich nr 85 i 107 wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec obowiązuje elektroniczna forma książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Elektroniczna książka ewidencji dostępna jest dla uprawnionych osób poprzez internet na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec w zakładce „Polecamy”

www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest możliwe na podstawie stosownego wniosku

(druk wniosku do pobrania).

Wniosek o udzielenie informacji należy składać w formie papierowej na adres:     PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 115 W ZARZĄDZIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "DANIEL"

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłożona jest pod adresem: 44-160 Rudziniec ul. Górna 16a

Koło Łowieckie prowadzi Elektroniczną Książkę Ewidencji Pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.