1. Złożenie w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkody wniosku o szacowanie szkód wyrządzonych:

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

przy wykonywaniu polowania.

 

Wniosek o szacowanie szkód

 

2. Szacowanie szkody składa się z:

oględzin;

szacowania ostatecznego.

 

3. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 

4. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku zespół składający się z: sołtysa danej miejscowości (przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy), przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda dokonuje oględzin.

Z oględzin sporządzany jest protokół.

 

5. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić gminę, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół.

 

6. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

7. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

8. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na pisemny wniosek w szacowaniu szkód może brać udział przedstawiciel izby rolniczej.

 

9. Nadleśniczy ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji. Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

10. Strona niezadowolona z decyzji może w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH NR 85, 107 W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA RUDZINIEC OHZ LP „GAJDOWE”

 

Dla obwodów łowieckich nr 85 i 107 wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec obowiązuje elektroniczna forma książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Elektroniczna książka ewidencji dostępna jest dla uprawnionych osób poprzez internet na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec w zakładce „Polecamy”

www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest możliwe na podstawie stosownego wniosku

(druk wniosku do pobrania).

Wniosek o udzielenie informacji należy składać w formie papierowej na adres:     PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 115 W ZARZĄDZIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "DANIEL"

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłożona jest pod adresem: 44-160 Rudziniec ul. Górna 16a

Koło Łowieckie prowadzi Elektroniczną Książkę Ewidencji Pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.