Podatki

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

a) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

b) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 

2. Deklaracja na podatek leśny

a) Wzór deklaracji na podatek leśny

b) Załącznik do deklaracji na podatek leśny

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek leśny

 

3. Deklaracja na podatek rolny

a) Wzór deklaracji na podatek rolny

b) Załącznik do deklaracji na podatek rolny

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek rolny

 

4. Informacja o gruntach

a) Wzór informacji o gruntach

b) Załącznik do informacji o gruntach

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do informacji o podatku rolnym

 

5. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

a) Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

b) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do informacji o nieruchomościach

 

6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Drogi

Wniosek o naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu na nieruchomość

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Ewidencja działalności gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1

 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form

Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form

Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej / Notification of leaving the territory of the republic of poland

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy/Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months

 

Urząd stanu cywilnego

Upoważnienie do składania wniosków i odbioru aktów

Wniosek o wydanie odpisu aktów

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE)

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE)

Wniosek o wydanie oryginału aktu z akt zbiorowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (dot. dziecka niepełnoletniego)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że przetwarza dane osobowe wpisane w deklaracji w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

    ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),
    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26. Podanie danych osobowych celem zamieszczenia ich w zbiorze wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Urzędzie Gminy Rudziniec, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań.
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 2134). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych podanych we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Wójt Gminy Rudziniec, z siedzibą w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane.
Ponadto osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych osobowych wynika z uchwały nr XXX/268/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec oraz uchwały nr IV/47/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032”.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie administratorowi danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wniosek o włączenie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie administratorowi danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Oświadczenie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, mający siedzibę w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku.
3. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

 

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego

 

Zagospodarowanie przestrzenne

- Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Wzór wniosku o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Oświata

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego